شنبه, 27 مرداد 1397
معرفی مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت به منظور مرکزی جهت مدیریت و راهبری پژوهش های علمی، بنیادی و کاربردی با رویکرد توسعه دانش و فناوری در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شده است...

ادامه


مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت

اخبار
دسته بندي اخبار 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0