منو مرکز ازدیاد برداشت

  مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت

  معرفی مرکز تحقیقات

   

  مرکز تحقیقات ازدیاد برداشت نفت به منظور مرکزی جهت مدیریت و راهبری پژوهش های علمی، بنیادی و کاربردی با رویکرد توسعه دانش و فناوری در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شده است...

  ادامه


  اخبار
  دسته بندي اخبار 

  6.0.2.0
  گروه دورانV6.0.2.0